KENNIS MOET JE DELEN, CORPONET DOET HET
Als corporatiesector hebben we te maken met snelle technologische ontwikkelingen. Met de voortschrijdende digitalisering van bestaande informatievoorziening. En met een toenemende vraag vanuit de maatschappij om transparantie over de besteding van onze middelen. Dat vraagt veel van woningcorporaties. Hoe gaan we daar op slimme en verantwoorde wijze mee om? Door gezamenlijk in te zetten op digitalisering, samen te werken, versnellen we dit proces en krijgen we grip op de ontwikkelingen. Vanwege de lage onderlinge drempels is de corporatiesector is bij uitstek geschikt voor gemeenschappelijke productontwikkeling. En CorpoNet is hiervoor hét platform. We brengen zoveel mogelijk partijen binnen de corporatiesector bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen, zodat we slimme, snelle en duurzame oplossingen kunnen bedenken. Samen werken we goedkoper, efficiënter en effectiever. Lidmaatschap van CorpoNet is dus een waardevolle investering. Voor woningcorporaties, voor de sector én voor onze huurders.
DE 2030-DIALOOG
De 2030-dialoog gaat over digitalisering in de corporatiesector, bouw mee aan onze visie waarmee we de toekomst aankunnen. Uiteraard wordt op meerdere plekken nagedacht over een dergelijke visie. Het samenbrengen van deze ideeën en uitgangspunten tot gemeenschappelijke beelden is daarom belangrijk: Hoe zetten wij digitalisering slim in? Wat mag je van een corporatie verwachten? Hoe houden wij wonen betaalbaar én duurzaam? Wat kan I&A voor duurzaamheid doen? Daarom kiest CorpoNet ervoor om de dialoog aan te gaan met de sector. Innovatie en samenwerking zijn krachtige tools in de snel digitaliserende wereld. Als we onze kennis met elkaar delen krijgen we zicht op de impact, grip op de ontwikkelingen en staan we met elkaar sterker om de individuele wensen van onze klanten beter te beantwoorden.
bekijk de 2030 dialoog

CORA

Een referentiearchitectuur. De CORA biedt woningcorporaties een handvat, een gemeenschappelijk kader, waarmee zij profiteren van de kennis en ervaring van andere woningcorporaties.

VERA

Een eenduidig gegevensmodel. Standaard koppelingen voor maximale uitwisselbaarheid van gegevens tussen applicaties. Binnen een corporatie en in de keten.                                                  

BIC

De Baseline Informatie-beveiliging (woning) Corporaties is het normenkader dat de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van woningcorporatie informatie-(systemen) bevordert.                

BIC BUILDING BLOCKS

De BBB zijn behapbare elementen die de regelgeving praktisch en overzichtelijk maken voor woningcorporaties. Een set ondersteunende documenten voor de praktische implementatie van de BIC.

STANDAARDISATIE

Data (= gegevens) worden steeds belangrijker, ook voor sociale huisvesters. Corporaties maken veel gebruik van data. Niet alleen bij de dienstverlening aan huurders, of bij operationele taken als onderhoud, maar ook als bron voor beleid en bij de toetsing op de uitvoering daarvan zijn eenduidige gegevens nodig. Er zijn al heel veel data beschikbaar uit administraties en daar komen steeds meer gegenereerde realtime data uit allerlei apparaten, sensoren of processen bij. Data komen dus ook uit andere bronnen dan de corporatie zelf. De mogelijkheid om deze data betrouwbaar te verwerken en te analyseren valt of staat met standaardisatie. Voor het uitwisselen van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en een gemeenschappelijke taal (standaard) spreken.

Een mooi voorbeeld is de energietransitie. Corporaties hebben (samen met gemeenten) de opdracht om uiterlijk in 2050 tot een CO2-arm gebouwde omgeving te komen. Veel partijen moeten hiervoor samenwerken en om tot de juiste maatregelen te komen, moeten data gedeeld worden. Dat gebeurt nu nog maar beperkt, mede door de verschillende ‘talen’. Standaardisering levert betere informatie op; hard nodig bij deze (digitale) integrale aanpak.

De uitdagingen voor de corporatiesector (zie De 2030-dialoog) zijn te groot om door een enkele organisatie aan te pakken. Vaak is hergebruik van ontwikkelingen mogelijk. Hiervoor is een aanjager nodig, een kennisbank, adviseur, toetser en regisseur. Samen met andere partijen in onze sector (Aedes, DVS) vult CorpoNet die rol in. Om dit proces te versnellen zet CorpoNet twee producten in: de CORA als referentie-architectuur voor het efficiënt inrichten van processen en informatievoorziening en de VERA als standaard voor data en de uitwisseling ervan in informatieketens. Beide zijn open standaarden, die bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.

Om onze rol als open source kennisplatform te kunnen vervullen, is CorpoNet afhankelijk van haar leden. Meer leden, meer input. Meer input, meer kennis en expertise. Hoe meer kennis en expertise, hoe slimmer, breder en duurzamer de oplossingen die we samen bedenken. En dat is goed voor ons allemaal.

LAATSTE NIEUWS

Het zit er weer op, drie dagen lang waren onze Engelse collega’s op werkbezoek in Nederland en samen met leden...
CorpoNet – De Warmtewissel, dit is een project van Lente: een samenwerkingsverband van acht Brabantse corporaties. Zij willen de CO2-uitstoot...
Het voorstel om een organisatie voor standaarden op te zetten is met 98% van de stemmen aangenomen tijdens het verenigingscongres...

Agenda

7 september 2022

Zoals de titel doet vermoeden vertelt PreWonen in deze ‘bite’ hoe zij de urgentie van informatiebeveiliging ervaren, maar vooral wát ze doen op dit gebied.

7 september 2022

Op veelvuldig verzoek van woningcorporaties om grootschaliger aandacht aan te besteden aan cybercriminaliteit, organiseert NEH deze dag met gerenommeerde sprekers in het programma.

14 september 2022

Inzicht in toepassingen van machine learning voor data management en verbeteren van datakwaliteit aan de hand van praktijk voorbeeld.

27 september 2022

Digital Twin voor woningcorporaties, wat is er nodig en hoe ziet de roadmap eruit op sector – en organisatieniveau?

Kunnen wij je verder helpen?