CORA

CORA is de referentiearchitectuur voor de corporatiesector, waarmee de gestandaardiseerde bedrijfsvoering voor woningcorporaties wordt beschreven.

Corporaties werken samen aan deze referentiearchitectuur. CORA wordt dus door en voor de sector ontwikkeld en beheerd, en ook jij kunt daaraan bijdragen. Wil je meehelpen ontwikkelen? Deel je kennis, maar óók je vragen met ons. Druk op die knop hieronder en doe mee. Met meer kennis, kunnen we meer vaart maken.

CORA
COrporatie Referentie Architectuur

CORA is de referentiearchitectuur waarmee de gestandaardiseerde bedrijfsvoering van woningcorporaties wordt beschreven gebaseerd op relevante wet- en regelgeving.

Een gestandaardiseerde beschrijving van de bedrijfsvoering helpt om grip te krijgen op de automatisering. Immers door helder te krijgen welke gebruikersfuncties en daarmee applicatiecomponenten gewenst zijn, krijgen woningcorporaties meer grip op de automatisering van de bedrijfsvoering.

Waarom CORA?

CORA beschrijft de standaard bedrijfsvoering van de woningcorporaties. Dat begint bij het bepalen welke producten en diensten woningcorporaties leveren en wie die afnemen. De belangrijkste afnemers zijn huurders en woningzoekenden en natuurlijk de woningcorporatie zelf, maar ook kopers, VVE’s, wooncoöperaties en ketenpartners nemen producten en diensten af van woningcorporaties.

Om diensten (extern en intern) te kunnen leveren zijn bedrijfsprocessen nodig. Diensten bestaan op hun beurt uit bedrijfsservices die gerealiseerd worden middels werkprocessen waarvoor één specifieke bedrijfsfunctie verantwoordelijk is. Bedrijfsprocessen kunnen derhalve onder verantwoordelijkheid van meerdere bedrijfsfuncties uitgevoerd worden ongeacht waar de uitvoering (intern of extern) belegd wordt.

Eenduidig sturen en monitoren van bedrijfsvoering is eveneens onderdeel van de CORA. Daartoe zijn heldere definities essentieel en is de methodiek van prestatie indicatoren geïntroduceerd. In deze methodiek wordt helder beschreven hoe uniforme en identieke prestatie indicatoren kunnen worden samengesteld op basis van heldere definities, bedrijfsregels, rekenregels en rekenfactoren. Van de werkvloer tot aan de jaarlijkse rapportage verantwoording aan toezichthouders ontstaat op deze manier een begrippenkader dat voor eenduidigheid zorgt.

Op basis van de standaard bedrijfsvoering en gestandaardiseerde applicatiecomponenten volgens CORA kan VERA de standaardisatie van de technische koppelvlakken samenstellen. VERA maakt daarbij gebruik van gedetailleerde definities die gebaseerd zijn op de CORA-gegevensmodellen. CORA en VERA zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Toepassing CORA

CORA kan op verschillende manieren gebruikt worden. Het meest wezenlijke is dat CORA de standaard bedrijfsvoering van woningcorporaties inzichtelijk maakt. Woningcorporaties kunnen daarvan afwijken, bijvoorbeeld omdat ze specifieke diensten (willen) leveren die in CORA niet zijn beschreven. CORA schrijft niet voor, maar is wel het generieke referentiekader om de huidige bedrijfsvoering van woningcorporaties aan te kunnen spiegelen.

Indien woningcorporaties processen willen optimaliseren kan met CORA de vraag worden gesteld, voor wie levert de woningcorporatie welke diensten en bedrijfsservices, wie is daarvoor verantwoordelijk (bedrijfsfuncties) en wie voert die uit (uitvoerende rollen). Dat kan bijvoorbeeld helpen bij te nemen besluiten om onderdelen van de bedrijfsvoering anders te gaan organiseren bijvoorbeeld door wel of niet uit te besteden en de impact daarvan voor de automatisering in kaart te brengen.

CORA bouwt aan het referentie-processenhuis van woningcorporaties. Naarmate er meer referentieprocessen beschikbaar worden gesteld, kunnen woningcorporatie steeds meer eigen processen spiegelen en waar gewenst verder optimaliseren.

CORA online (vanaf 4.0)

Om CORA zo toegankelijk mogelijk te maken hebben we gekozen deze in een online omgeving te publiceren. Daarmee zetten we een grote stap voorwaarts. Ontbrekende onderdelen voor het beschrijven van de standaard bedrijfsvoering hebben daar een plaatsje in gekregen waardoor een consistente en volledige beschrijving van de bedrijfsvoering van woningcorporaties in het algemeen mogelijk is geworden. Het is nu geen dik boekwerk meer, maar een makkelijk hanteerbaar instrument geworden waarin iedere gebruiker snel en efficiënt gewenste informatie kan vinden zoals referentiemodellen (CORA-procesmodel, CORA-bedrijfsfunctiemodel en bijvoorbeeld CORA-gegevensmodel Vastgoed) en voorbeelduitwerkingen. Ook meewerken aan CORA is nu veel makkelijker.

We hebben de keuze gemaakt om in de CORA online omgeving alleen de onderwerpen te publiceren die compliant zijn met het CORA 4.0 kennismodel. Dat betekent dat we de vorige releases alleen als PDF publiceren. De CORA online omgeving is dus integraal CORA 4.0.

CORA en NORA

CORA is onderdeel van de NORA-familie en richt zich op de onderdelen van de bedrijfsvoering die specifiek zijn voor woningcorporaties. Generiek toepasbare onderdelen van de NORA en andere NORA-dochters die voor woningcorporaties herbruikbaar zijn, zullen in CORA niet opnieuw worden beschreven, maar zal naar betreffende referentiearchitectuur worden doorverwezen. Omgekeerd zullen andere referentiearchitecturen ook gebruik maken van onderdelen van de CORA waar dat voor betreffende sector toegevoerde waarde heeft.

NORA is verplicht voor de rijksoverheid net zoals sommige andere NORA-dochters – zoals de GEMMA voor gemeenten – verplicht is. CORA is niet verplicht. Echter door maximale aansluiting op wet- en regelgeving en het feit dat steeds meer IT-leveranciers baat zien bij standaardbedrijfsvoeringsmodellen, zien steeds meer corporaties toegevoerde waarde in het gebruik van CORA. CORA wordt daardoor vanzelf de sectorarchitectuur van woningcorporaties.

Wil je zelf aan de slag met CORA, maar heb je hiervoor meer informatie of hulp nodig? Mail naar info@corponet.nl