CorpoNet bestuurscolumn oktober

Aan het woord Arjen de Vries (Lefier) bestuurslid

Het belang van standaarden

Wanneer ik iets vertel over het belang van standaarden verwijs ik graag naar een plaatje op internet, een foto van een plek in Parijs waar de standaardmeter voor de bevolking werd getoond. Napoleon verordonneerde de standaardmeter in 1801 en dat was het begin van ons metrieke stelsel zoals we dat nu kennen. We staan er niet zo bij stil, maar in de basis is een standaard een communicatiemiddel, een manier om dezelfde taal te spreken en begripsverwarring te voorkomen.

Door de eeuwen heen zijn er onnoemlijk veel initiatieven geweest om standaarden met elkaar af te spreken, veelal aangespoord door technologische en economische ontwikkeling. Allemaal met het doel informatie-uitwisseling makkelijker te maken. Voorbeelden te over: pas toen in Nederland treinen gingen rijden werden alle klokken in het hele land gelijkgezet. Landelijke afspraken over aankomst- en vertrektijden waren daarvoor helemaal niet nodig!
Ook in onze tijd zijn standaarden volop in het nieuws, de ene keer omdat de techreuzen onderling juridische gevechten leveren om het gebruik van een standaard, de andere keer omdat de EU ingrijpt, denk aan het recente voorbeeld van de usb-c stekker die via wetgeving zal worden afgedwongen.
Zoals gezegd is technologische en economische ontwikkeling is een belangrijke drijfveer voor de introductie van standaarden. Vandaar dat vrijwel ieder land en iedere branche normalisatie instituten kent, denk aan de NEN, de ANSI of het W3C consortium.

Toepassing van CORA en VERA
Dichter bij huis, in onze sector, staat standaardisatie gelukkig ook steeds hoger op de agenda. Zowel bij onze leden als bij de leveranciers zien we dat zowel de referentieprocessen CORA als de data standaard VERA meer en meer worden toegepast.
En daar hebben we met elkaar ook veel profijt van! Een voorbeeld: mijn corporatie, Lefier, heeft bezit in de provincie Drenthe. Enige jaren geleden besloten de bestuurders van de acht Drentse corporaties dat er één woonruimteverdeelsysteem moest komen. Met als doel het zoeken naar woonruimte voor potentiële huurders makkelijker te maken. Dat was de opstap naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem voor de provincie Drenthe: Thuiskompas.
Omdat alle leveranciers de VERA standaard hadden geadopteerd en in hun systemen beschikbaar hadden, was de implementatie technische en functioneel niet heel ingewikkeld. Er was dankzij VERA nauwelijks discussie over bijvoorbeeld definities van woningtypes of doelgroepen. En het uitwisselen van de informatie tussen de ERP systemen en het woonruimteverdeelsysteem was gebaseerd op standaard koppelvlakken zoals die in de VERA staan beschreven.

Beheer en doorontwikkeling
Dankzij de financiering van jullie, onze leden, kan CorpoNet de referentiearchitectuur CORA, de datastandaard VERA en de BIC beheren en doorontwikkelen. Zo presenteerden we onlangs, op het Corporatieplein de nieuwe CORA 4.1.
Al een kijkje kunnen nemen? Je vindt er veel nieuwe onderdelen in. Zoals de uitgewerkte referentieprocessen die we gezamenlijk met Aedes, Squerist en VVA hebben ontwikkeld.
Ook het VERA architectuurteam zit niet stil. Zoals je kunt zien staat de VERA standaard nu in dezelfde wiki omgeving. Daarnaast werkt het VERA architectuurteam momenteel aan een beschrijving van de processen en koppelvlakken die nodig zijn in het vastgoeddomein.

Gelukkig zien ook de meeste van onze bestuurders het belang van standaarden, getuige het recent gestarte project datastandaarden, waar het CorpoNet bestuur nauw bij betrokken is.

Standaarden opnemen in ICT-contracten
Op dezelfde manier als de EU kunnen we leveranciers meer onze wil opleggen. Niet meteen via wetgeving (hoewel dat ook een optie is, de SBR indeling voor de dVi/dPi wordt dwingend voorgeschreven), maar wel via de ICT-contracten die we afsluiten.
Vanuit het Netwerk Inkoop (Aedes), is een werkgroep gestart om de inkoopvoorwaarden voor ICT te standaardiseren. Daarvoor gaan we een instrument ‘lenen’ van de VNG die dit voor de gemeenten in het leven heeft geroepen. Het gaat om de GIBIT, een voorgedefinieerde contractgenerator, die we geschikt gaan maken voor de corporatiesector.
Namens CorpoNet neem ik deel aan de stuurgroep en ik zal erop toezien dat er een ‘pas toe of leg uit’ clausule over het toepassen van CORA en VERA in de standaardcontracten wordt opgenomen.

Meer weten? Laat van je horen via info@coponet.nl!